Czyste powietrze

UWAGA!

Od 3 stycznia czasowo wstrzymamy udzielanie kredytów z dotacją w programie „Czyste Powietrze”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał zmian w tym programie.

Przyjmowanie wniosków i udzielanie kredytów przywrócimy, gdy tylko będzie to możliwe.

Banki Spółdzielcze SGB oferują swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne, a także pełen dostęp do programów rządowych i samorządowych. Tak szeroki wachlarz narzędzi pomaga w podejmowaniu mądrze zaplanowanych i rentownych inwestycji. Dzięki naszym rozwiązaniom korzysta nie tylko środowisko naturalne, ale także Twój portfel. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne oznaczają realne oszczędności w funkcjonowaniu domu, mieszkania, firmy czy gospodarstwa.

Bank Spółdzielczy w Lipnie wprowadził w swojej ofercie kredyt powiązany z dotacją rządowego programu „Czyste Powietrze”. Dotacja ta zostanie przeznaczona na częściową spłatę Twojego kredytu. Dowiedz się więcej na: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu.

Dzięki temu zadbasz o:

 • zdrowie własne
  i Twoich bliskich,

 • środowisko,

 • własny budżet.

 

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”PROGRAM

GWARANCJA CZYSTE POWIETRZE

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, Bank Spółdzielczy w Lipnie  może zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Dla kogo:
Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
♦ domów jednorodzinnych,
♦ wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

Przeznaczenie kredytu
Kredyt można przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”.

NA CO DOFINANSOWANIE?

 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

 • Pompa ciepła powietrze/woda

 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • Kocioł gazowy kondensacyjny

 • Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.

 • Kocioł olejowy kondensacyjny

 • Kocioł zgazowujący drewno

 • Kocioł na pellet drzewny

 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • Ogrzewanie elektryczne

 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna

 • Ocieplenie przegród budowlanych

 • Stolarka okienna

 • Stolarka drzwiowa

Warunki kredytu:
♦ Kwota kredytu: do 100 tyś zł.,
♦ Okres kredytowania: do 84 miesięcy,
♦ Prowizja za udzielenie kredytu: 2 %,
♦ RRSO: 10,64 %,
♦ Gwarancja BGK,

Dotacja z rządowego programu „Czyste Powietrze”:
W programie można uzyskać dotację zgodnie z PROGRAMEM:

Poziom dofinasowania uzależniony jest od dochodów:
♦ Podstawowy poziom dofinansowania – Dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,
♦ Podwyższony poziom dofinansowania – Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczył:
♦ 1894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
♦ 2651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak otrzymać dotację:

♦ Odwiedź jedną z naszych palcówek. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

♦ Po pozytywnej decyzji kredytowej pomożemy Ci wypełnić wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” i wyślemy go w Twoim imieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

♦ Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji od WFOŚiGW, przekażemy pieniądze z kredytu na Twoje konto.

♦ Czas na realizację Twojej inwestycji. Masz 18 miesięcy na jej przeprowadzenie (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację).

♦ Po zrealizowaniu inwestycji złóż wniosek o wypłatę dotacji w WFOŚiGW. Do wniosku dołącz dokumentację inwestycji (zgodnie z warunkami programu).

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GWARANCJI

 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,

 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

 

Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dotację:
Zgodnie z programem Czyste Powietrze, do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne jest oświadczenie osoby wnioskującej o:
♦ jej sytuacji finansowej,
♦ numerze księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
♦ numerze działki.

Razem możemy więcej!
W trosce o klimat i środowisko, zdrowie nas samych i przyszłość pokoleń.

Więcej o programie „Czyste powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl/

SPRAWDŹ JAKĄ KWOTĘ DOTACJI MOŻESZ UZYSKAĆ?

Kalkulator dofinansowania
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Wzory dokumentów:

 

Przykład reprezentatywny

Kredyt gotówkowy „Czyste powietrze”, kwota udzielonego kredytu 80.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, raty malejące, oprocentowanie roczne zmienne 9,44% (stanowi sumę WIBOR 12M 7,10% i marży banku 2,34 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 28.315,95 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.600,00 zł, odsetki od kredytu 26.715,95 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,64%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 108.315,95 zł, liczba rat 84, wysokość rat wynosi: w 1 roku ok. 1.536,89 zł, w 2 roku ok. 1.454,45 zł, w 3 roku ok. 1.359,05 zł, w 4 roku ok. 1.269,67 zł, w 5 roku ok. 1.180,69 zł, w 6 roku ok. 1.091,30 zł, w 7 roku ok. 1.000,95 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy na czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlowa i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.