IKE

CO TO JEST IKE ?

IKE jest to Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to rachunek oszczędnościowy na którym można gromadzić dodatkowe środki, które w przyszłości bedą stanowiły uzupełnienie emerytury.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM IKE ?

Posiadaczem IKE może zostać osoba fizyczna, która ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP. Oszczędzać może również osoba małoletnia, która ukończyła 16-ty rok życia i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

JAK OPROCENTOWANE JEST IKE ?

Rachunek prowadzony jest w złotych. Środki pieniężne gromadzone na IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Bank dokonuje kapitalizacji odsetek w okresach kwarantalnych.

JAK GOSPODAROWAĆ ŚRODKAMI NA IKE ?

Klient może posiadać tylko jedno konto IKE na które może dokonywać wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wysokość i częstotliwość wpłat jest dowolna natomiast zwolnieniu z podatku podlegają wyłącznie dochody uzyskane od wpłat wniesionych w wysokości limitów obowiązujących w poszczególnych latach oszczędzania. Wypłata środków z rachunku IKE nie może być dokonana częściowo. Całość środków zgromadzonych na IKE może zostać wypłacona na pisemny wniosek posiadacza po uprzednim nabyciu uprawnień emerytalnych lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron.

JAK OTWORZYĆ IKE ?

Otwarcie rachunku jest możliwe we wszystkich placówkach BS w Lipnie i następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie.

CO DZIEJE SIĘ ZE ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA IKE PO ŚMIERCI POSIADACZA ?

Oszczędzający na IKE może złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci, w której wskazuje osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej na swoje IKE lub do programu emerytalnego do którego przystąpiła wyłącznie w całości przysługującej jej środków.

JAKI JEST LIMIT WPŁAT NA IKE ?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 wynosi 17 766 zł.