IKE

CO TO JEST IKE ?

IKE jest to Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to rachunek oszczędnościowy na którym można gromadzić dodatkowe środki, które w przyszłości bedą stanowiły uzupełnienie emerytury.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM IKE ?

Posiadaczem IKE może zostać osoba fizyczna, która ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP. Oszczędzać może również osoba małoletnia, która ukończyła 16-ty rok życia i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

JAK OPROCENTOWANE JEST IKE ?

Rachunek prowadzony jest w złotych. Środki pieniężne gromadzone na IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Bank dokonuje kapitalizacji odsetek raz w roku na dzień 31 grudnia każdego roku.

JAK GOSPODAROWAĆ ŚRODKAMI NA IKE ?

Klient może posiadać tylko jedno konto IKE na które może dokonywać wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wysokość i częstotliwość wpłat jest dowolna natomiast zwolnieniu z podatku podlegają wyłącznie dochody uzyskane od wpłat wniesionych w wysokości limitów obowiązujących w poszczególnych latach oszczędzania. Wypłata środków z rachunku IKE nie może być dokonana częściowo. Całość środków zgromadzonych na IKE może zostać wypłacona na pisemny wniosek posiadacza po uprzednim nabyciu uprawnień emerytalnych lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron.

JAK OTWORZYĆ IKE ?

Otwarcie rachunku jest możliwe we wszystkich placówkach BS w Lipnie i następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie.

CO DZIEJE SIĘ ZE ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA IKE PO ŚMIERCI POSIADACZA ?

Oszczędzający na IKE może złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci, w której wskazuje osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej na swoje IKE lub do programu emerytalnego do którego przystąpiła wyłącznie w całości przysługującej jej środków.

JAKI JEST LIMIT WPŁAT NA IKE ?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wynosi 20 805 zł.

 

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne w Banku Spółdzielczym w Lipnie.

Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczego w Lipnie. (zwany dalej: Bankiem) znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR. Mając na uwadze powyższe informujemy, że IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego. Bank  tworząc IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosownie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.