Gwarantowanie depozytów

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Lipnie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996).

Aktualne zasady gwarantowania depozytów zostały opisane w Ulotce informacyjnej dostępnej na stronach internetowych BFG.

Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponentów o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie arkusza informacyjnego dla deponentów.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Lipnie dostępne są na stronie internetowej Banku w zakładce 

Wyniki finansowe oraz w placówkach Banku.