Kto może zostać Członkiem?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego, lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Co należy zrobić aby zostać Członkiem?
Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej w sekretariacie Banku.
O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały
Członek będący osobą fizyczną zobowiązany jest wpłacić wpisowe 30,00 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Członek będący osobą prawną obowiązany jest wpłacić wpisowe 200,00 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 10 udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 650,00 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, maksymalnie 30 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować.

Prawa Członka

 • Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej) Banku Spółdzielczego.
 • Możliwość uzyskania od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku.
 • Możliwość zapoznania się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3 Statutu.
 • Możliwość żądania od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów.
 • Możliwość udziału w wyborze i zastania wybranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie.
 • Możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
 • Możliwość udziału w nadwyżce bilansowej.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Obowiązki Członka

 • Stosowanie się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu.
 • Troska się o dobro Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego.
 • Zawiadamianie pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Ustanie członkowstwa na skutek

 • wystąpienia za wypowiedzeniem;
 • wykluczenia;
 • wykreślenia z rejestru członków;
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

Informacje dodatkowe

 • udziały członkowskie nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • za straty powstałe w Banku Spółdzielczym w Lipnie odpowiadają jego członkowie do wysokości zadeklarowanych udziałów;
 • istnieje ryzyko nieotrzymania dywidendy lub okresowego wstrzymania wypłaty udziałów członkowskich.

Stan Członków Banku Spółdzielczego w Lipnie (Zebranie Przedstawicieli z dnia 24 maja 2023 r.) wynosi 2031 osób, tj. 3068 jednostek udziałowych. Fundusz udziałowy wynosi 1.994.200,00 zł.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lipnie (Uchwała 10/2023 z dnia 24 maja 2023 r.) zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za rok 2022 wyliczonej zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym za 2022 r. w kwocie 580.000,00 zł brutto (fundusz udziałowy) tym samym zwiększając kwotę jednostki udziałowej o 150,00 zł netto, która po dopisaniu dywidendy wynosi  650,00 zł.