Lokaty

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza przez okres ustalony w umowie. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBID 3M pomnożoną przez współczynnik.

  L.p. Okres zadeklarowania Oprocentowanie zmienne
  1. 1 miesiąc WIBID 3 M x 0,30
  2. 3 miesiące WIBID 3 M x 0,30
  3. 6 miesięcy WIBID 3 M x 0,40
  4. 9 miesięcy WIBID 3 M x 0,50
  5. 12 miesięcy WIBID 3 M x 0,60
  6. 24 miesiące WIBID 3 M x 0,60


Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. 

Wpłaty na lokaty terminowe w BS w Lipnie przyjmowane są na czas określony tj. na okresy 1, 3 , 6, 9, 12, 24 miesięcy.
Z wkładów terminowych nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy, bez względu na wysokość żądanej kwoty.

Odsetki dopisywane są do wkładu po upływie zadeklarowanego okresu. Posiadacz rachunku lokat terminowych może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników oraz złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci.

Zakładając lokatę w BS w Lipnie otrzymują Państwo korzyści:

  • istnieje możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni bez konieczności zerwania umowy. Odsetki nie podjęte w czasie trwania kolejnego okresu zadeklarowania są dopisywane do kapitału i podlegają kapitalizacji według umowy
  • odsetki mogą być przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy

    Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych objęte sa ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

    Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 18 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl