Lokaty

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza przez okres ustalony w umowie. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu zależnym zarówno od okresu i kwoty deponowanej w banku.

Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. 

Wpłaty na lokaty terminowe w BS w Lipnie przyjmowane są na czas określony tj. na okresy
1, 3 , 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Posiadacz wkładu może zmienić - wydłużyć w czasie trwania umowy okres pierwotnie zadeklarowany. Zmiana okresu nie powoduje rozwiązania umowy.
Z wkładów terminowych nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy wypłaconego wkładu bez względu na wysokość żądanej kwoty.

Odsetki dopisywane są do wkładu po upływie zadeklarowanego okresu. Posiadacz rachunku lokat terminowych może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników oraz złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci.

Zakładając lokatę w BS w Lipnie otrzymują Państwo korzyści:

  • środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych ulokowane są bezpiecznie
    i objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • istnieje możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni bez konieczności
    zerwania umowy. Odsetki nie podjęte w czasie trwania kolejnego okresu zadeklarowania są dopisywane do kapitału i podlegają kapitalizacji według umowy
  • odsetki mogą być przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy
  • istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania wkładów


    Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 18 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl