Kredyt obrotowy

Kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy indywidualni, spółki cywilne, jawne, spółki prawa handlowego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzące działalność gospodarczą) posiadające zdolność kredytową określoną na podstawie dokumentacji finansowej obecnej i prognozowanej oraz stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na:

  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej m.in. z:
    • działalnością: produkcyjną, usługową i handlową oraz procesem rozliczeń pieniężnych
    • bieżącymi naprawami budynków produkcyjnych
  • finansowanie zapasów, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Bank może zarządać udokumentowania wydatków finansowanych udzielonym kredytem bankowym.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Kredyt udzielany jest na okres maksymalnie do 3 lat.
Spłata kredytu może być jednorazowa lub w ratach w terminach indywidualnie dostosowanych do terminów cyklu produkcyjnego.
Odsetki od kredytu płatne są w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować poprzez:

  • dokonywanie wpłat gotówkowych
  • przelew środków na rachunek kredytowy w ramach zlecenia z rachunku bieżącego

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Kwota kredytu jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu w zależności od wysokości nakładów ponoszonych na bieżącą działalność, uzależniona również od aktualnej i przewidywanej opłacalności prowadzonej działalności oraz stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej z zastosowaniem stawki wynikającej z "Tabeli oprocentowania kredytów" obowiązującej w Banku lub stawki WIBOR plus marża bankowa. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu (salda kredytowego).

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Wysokość prowizji przygotowawczej jest zależna od okresu kredytowania. 
Pozostałe prowizje i opłaty określa obowiązująca "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe".

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. 
Istnieje możliwość udzielenia kredytu bez dodatkowego zabezpieczenia, szczególnie w przypadku niewielkich zaangażowań.

 

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

 Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobrania: