Kredyt inwestycyjny

Kredyt na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT ?

Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy indywidualni, spółki cywilne, jawne, spółki prawa handlowego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzące działalność gospodarczą) posiadające zdolność kredytową określoną na podstawie dokumentacji finansowej obecnej i prognozowanej oraz stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT ?

Kredyt udzielany jest na finansowanie/ refinansowanie:

  • nakładów inwestycyjnych mających na celu utworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych
  • spłatę kredytów inwestycyjnych

Środki z kredytu powinny być przeznaczone na finansowanie ściśle określonych celów. Celowość wykorzystania środków powinna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami: fakturami VAT, umowami kupna - sprzedaży lub kosztorysem powykonawczym.

JAKI JEST OKRES SPŁATY ?

Maksymalnie do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat.
Spłata kredytu może następować jednorazowo przy krótkich okresach kredytowania lub w ratach w terminach indywidualnie dostosowanych do planowanych dochodów.
Odsetki od kredytu płatne są w całym okresie kredytowania miesięcznie lub kwartalnie.

Spłata może następować poprzez:

  • dokonywanie wpłat gotówkowych
  • przelew środków na rachunek kredytowy w ramach zlecenia z rachunku bankowego kredytobiorcy

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU ?

Kwota kredytu jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta, uzależniona od kosztu przedsięwzięcia oraz wyniku oceny ryzyka kredytowego. Bank może sfinansować część kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego do 80 %. Dopuszcza się możliwość finansowania 100 % nakładów inwestycyjnych.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT ?

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej z zastosowaniem stawki wynikającej z "Tabeli oprocentowania kredytów" obowiązującej w Banku lub stawki WIBOR plus marża bankowa. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu (salda kredytowego).

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości zależnej od okresu kredytowania.Prowizje i opłaty za czynności bankowe określa obowiązująca w Banku "Taryfa prowizji i opłat".

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU ?

Zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU ?

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE


Formularze do pobrania: