EKOkredyt

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne - 5 % - WIBOR 12M* plus stała marża Banku w wysokości 3,16 pp.

*WIBOR 12M - stawka wyznaczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek, obowiązująca od 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Prowizja przygotowawcza wynosi 1%.

INNE POSTANOWIENIA

Wymagane jest udokumentowanie w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości co najmniej 80% kwoty kredytu.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „EKOkredyt”, kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, raty stałe, oprocentowanie roczne zmienne 5 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 1,84% i marży banku w wysokości 3,16 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 2.310,51 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 2.110,51 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,66 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.310,51 zł, liczba rat 47  po 461,00 zł i ostatnia rata różnicowa w wysokości 443,51 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Warunkiem uzyskania kredytu nie jest wymagane ubezpieczenie na życie kredytobiorcy i posiadanie w Banku ROR. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.02.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Formularze do pobrania