EKOkredyt

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem i montażem: instalacji fotowoltaicznych, nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji C.O. oraz ocieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne - 3,5 % - WIBOR 12M* plus stała marża Banku.

*WIBOR 12M - stawka wyznaczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek, obowiązująca od 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Prowizja przygotowawcza wynosi 1%.

INNE POSTANOWIENIA

Wymagane jest udokumentowanie w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości co najmniej 80% kwoty kredytu.

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „EKOkredyt”, kwota udzielonego kredytu 35.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 35.000,00 zł, okres kredytowania 72 miesiące, oprocentowanie roczne zmienne 3,5 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 0,25 % i marży banku w wysokości 3,25 p.p.), raty malejące, całkowity koszt kredytu wynosi 5.481,02 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.750,00 zł, odsetki od kredytu 3.731,02 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,46 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 40.481,02 zł, liczba rat 72, wysokość rat wynosi: w 1 roku ok. 580,00 zł, w 2 roku ok. 560,00 zł, w 3 roku ok. 550,00 zł, w 4 roku ok. 530,00 zł, w 5 roku ok. 510,00 zł, w 6 roku ok. 500,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Formularze do pobrania