Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt uruchomiony w rachunku na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Najwygodniejszy i najtańszy sposób kredytowania


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy indywidualni, spółki cywilne, jawne, spółki prawa handlowego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzące działalność gospodarczą) posiadające zdolność kredytową określoną na podstawie dokumentacji finansowej obecnej i prognozowanej oraz stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Do 3 lat z możliwością wydłużenia okresu kredytowania dla podmiotów utrzymujących dobrą kondycję finansową. 
Odsetki płatne są miesięcznie.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Kwota kredytu jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o wysokość aktualnych i planowanych wpływów na rachunek bieżący.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej z zastosowaniem stawki wynikającej z "Tabeli oprocentowania kredytów" obowiązującej w Banku lub stawki WIBOR plus marża bankowa. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu (salda kredytowego).

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od wyniku oceny zdolności kredytowej. 
Istnieje możliwość udzielenia kredytu bez dodatkowego zabezpieczenia.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości zależnej od okresu kredytowania. Bank nie pobiera opłaty za nie wykorzystany limit przyznanego kredytu. Prowizje i opłaty za czynności bankowe określa obowiązująca w Banku "Taryfa prowizji i opłat".

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobrania: