Kredyt unijny

Kredyt dla rolników na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą która ubiega się lub taka, któreJ już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalnie do 8 lat, jednak okres ten może zostać wydłużony, jeśli będzie to zgodne z zasadami programu.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU? 

Maksymalna kwota kredytu wyznaczana jest w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • zasady poszczególnych programów pomocowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu


Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania). 

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

 Kredyt oprocentowany jest zgodnie z Tabelą oprocentowania.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Stosowane są wszystkie obowiązujące w Banku formy zabezpieczenia, a w szczególności:

 • pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku kredytobiorcy (cesja w przypadku rachunku prowadzonego w innym banku), na który zostaną przekazane środki z dotacji,
 • cesja wierzytelności z umowy zawartej z jednostką kontraktującą,
 • zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania,
 • dodatkowe zabezpieczenia.

Przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z programów, np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe w wysokości wynikającej z "Taryfy prowizji i opłat" obowiązującej w Banku.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 • posiadanie zdolności kredytowej wykonanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków
 • zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu - jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji.

 

                                                                              PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

 

Formularze do pobrania: