Lokaty

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza przez okres ustalony w umowie. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennyn oprocentowaniu zależnym zarówno od okresu i kwoty deponowanej w banku.

Odstetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzająsego dzień wypłaty środków z rachunku.

Wpłaty na lokaty terminowe w BS w Lipnie przyjmuje się na czas określony tj. na okresy 1, 3 , 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Posiadacz wkładu może zmienić - wydłużyć w czasie trwania umowy okres pierwotnie zadeklarowany. Zmiana okresu nie powoduje rozwiązania umowy. Z wkładów terminowych nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty z wkładu terminowego powoduje rozwiązanie umowy o dany wkład bez względu na wysokość żądanej kwoty.

Odsetki dopisywane są do wkładu po upływie zadeklarowanego okresu. Posiadacz rachunku lokat terminowych może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników oraz złożyć dyspozycję zapisu na wypadek śmierci.

Zakładając lokatę w BS w Lipnie otrzymują Państwo korzyści:

  • środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych ulokowane są bezpiecznie i objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • istnieje możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni bez konieczności zerwania umowy. Odsetki nie podjęte w czasie trwania kolejnedo okresu zadeklarowania są dopisywane do kapitału i podlegają kapitalizacji według umowy
  • odsetki modą być przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy
  • istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania wkładów