Kredyt nawozowy

Najtańszy sposób sfinansowania zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Rolnicy zajmujący się produkcją rolną, posiadający zdolność kredytową i korzystający z dopłat unijnych do gruntów rolnych.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej tj. m.in.:

 • nawozów, środków ochrony roślin oraz pasz
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku itp.
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw do jej produkcji

Nie wymaga się udokumentowana fakturami VAT celowości wykorzystania kredytu.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Do 1 roku, płatny jednorazowo lub w ratach dostosowanych do planowanych przychodów.
Odsetki płatne kwartalnie.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od stopnia ryzyka kredytowego - maksymalnie do 1 800 zł na 1 ha użytków rolnych.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej w wysokości 7,7%.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta. 
Istnieje możliwość udzielenia kredytu bez dodatkowego zabezpieczenia.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

 • złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:
  • nakazu płatniczego za bieżący rok lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa i wielkości użytków rolnych w gospodarstwie
  • zaświadczenia o regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie KRUS lub ostatnie odcinki ich wpłaty
  • informacji o stanie majątkowym wraz z polisą ubezpieczenia budynków i dowodami rejestracyjnymi pojazdów do wglądu
  • kopię umów dzierżawy gruntów zawartą na okres kredytowania, jeśli takowe występują
  • decyzję ARiMR o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów za rok poprzedzający złożenie wniosku kredytowego
  • dokument potwierdzający złożenie wniosku o płatności bezpośrednie do gruntów za bieżący rok
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacyjnego gospodarstwa
 • złożenie wniosku kredytowego na formularzu Banku
 • zawarcie umowy o kredyt
 • zabezpieczenie kredytu

                                                                          

   PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

    RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

  Formularze do pobrania: