Kredyt gotówkowy

Kredyt na dowolny cel

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem, kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, raty malejące, oprocentowanie roczne zmienne 7,2 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 0,25 % i marży banku w 6,95 p.p.),  całkowity koszt kredytu wynosi 3.809,89 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł, odsetki od kredytu 2.226,89 zł, koszty prowadzenia ROR 108,00 zł, koszty ubezpieczenia spłaty kredytu 475,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,86 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.809,89 zł, liczba rat 36, wysokość rat wynosi: w 1 roku ok. 650,00 zł, w 2 roku ok. 620,00 zł, w 3 roku ok. 580,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące.
Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania. 

 JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

 • 255 550,00 zł,
 • wysokość kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną nie może być wyższa od 90% kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym zabezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej, dotyczy sytuacji, gdy blokada/kaucja jest jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu;

Kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

 • prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku na dzień zawarcia umowy kredytowej;
 • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca określa we wniosku kredytowym;
 • opłata za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,

opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta, w zależności od wyniku oceny zdolności kredytowej, może to być m.in.:

 • poręczenie
 • cesja z polisy ubezpieczenia na życie
 • inne

Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu bez ustanowienia prawnej formy jego zabezpieczenia klientom zaklasyfikowanym do grupy klientów współpracujących z bankiem oraz, gdy kwota kredytu nie przekracza 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto wnioskodawców z ostatnich 3 m-cy (przyjętych w analizie ilościowej klienta) oraz kwoty 50.000,00 zł.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

 • udokumentowanie źródeł i wysokości dochodu oraz okresu zatrudnienia kredytobiorcy i poręczycieli, jeżeli wymagane jest poręczenie
 • oświadczenia o stanie majątkowym kredytobiorcy i poręczycieli jeśli są wymagane
 • zabezpieczenie kredytu jeśli jest wymagane przez Bank
 • złożenie wniosku kredytowego na formularzu Banku
 • zawarcie umowy kredytowej

Szczegółowe informacje w placówkach Banku.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

 Formularze do pobrania


Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl