Karta kredytowa

Wygodna możliwość korzystania z dodatkowych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku karty do wysokości ustalonej przez bank

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ KREDYTOWĄ?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA?

48 miesięcy (okres ważności karty), z możliwością automatycznego wznowienia karty na kolejne 48 miesięcy.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

20 000,00 zł (Visa, MasterCard)
80 000,00 zł (MasterCard Gold)

Kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych limitów w karcie posiadanych przez klienta w Banku).

JAKA JEST MINIMALNA KWOTA KREDYTU?

1 000,00 zł (Visa, MasterCard)
5 000,00 zł (MasterCard Gold)

LIMIT KREDYTOWY

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu. W przypadku kilku kart wydanych do jednego rachunku, funkcjonują one w ramach jednego limitu kredytowego.

JAK OPROCENTOWANA JEST KARTA KREDYTOWA?

Oprocentowanie limitu kredytowego w karcie kredytowej ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych

OPŁATY I PROWIZJE

Opłaty i prowizje są zgodne z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy.


JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

  • udokumentowanie źródeł i wysokości dochodu oraz okresu zatrudnienia kredytobiorcy i poręczycieli, jeżeli wymagane jest poręczenie
  • oświadczenia o stanie majątkowym kredytobiorcy i poręczycieli jeśli są wymagane
  • zabezpieczenie kredytu jeśli jest wymagane przez Bank
  • złożenie wniosku o kartę kredytową na formularzu Banku
  • zawarcie umowy o kartę kredytową

Szczegółowe informacje w palcówkach Banku.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE


Formularze do pobrania:

  • wniosek kredytowy

    Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl