Karta kredytowa

Wygodna możliwość korzystania z dodatkowych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku karty do wysokości ustalonej przez bank

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Karta kredytowa, kwota udzielonego limitu 5.000,00 zł, całkowita kwota limitu 5.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie roczne zmienne 7,2 % (stanowi sumę wartości WIBOR 12M 0,25 % i marży banku w wysokości 6,95 p.p.), spłata limitu jednorazowa na koniec okresu obowiązywania umowy, całkowity koszt kredytu wynosi 1.607,05 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za obsługę karty kredytowej pobierana od drugiego roku obowiązywania umowy 55,00 zł rocznie, tj. łącznie 165,00 zł, odsetki od kredytu 1.442,05 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,33 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.607,05 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wykorzystania w pełni limitu przez cały okres kredytowania, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty limitu zgodnie z umową.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ KREDYTOWĄ?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA?

48 miesięcy (okres ważności karty), z możliwością automatycznego wznowienia karty na kolejne 48 miesięcy.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

20 000,00 zł (Visa, MasterCard)
80 000,00 zł (MasterCard Gold)

Kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych limitów w karcie posiadanych przez klienta w Banku).

JAKA JEST MINIMALNA KWOTA KREDYTU?

1 000,00 zł (Visa, MasterCard)
5 000,00 zł (MasterCard Gold)

LIMIT KREDYTOWY

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu. W przypadku kilku kart wydanych do jednego rachunku, funkcjonują one w ramach jednego limitu kredytowego.

JAK OPROCENTOWANA JEST KARTA KREDYTOWA?

Oprocentowanie limitu kredytowego w karcie kredytowej ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych

OPŁATY I PROWIZJE

Opłaty i prowizje są zgodne z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy.


JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

  • udokumentowanie źródeł i wysokości dochodu oraz okresu zatrudnienia kredytobiorcy i poręczycieli, jeżeli wymagane jest poręczenie
  • oświadczenia o stanie majątkowym kredytobiorcy i poręczycieli jeśli są wymagane
  • zabezpieczenie kredytu jeśli jest wymagane przez Bank
  • złożenie wniosku o kartę kredytową na formularzu Banku
  • zawarcie umowy o kartę kredytową

Szczegółowe informacje w palcówkach Banku.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobraniaWięcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl