Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Kredyt na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą; na dowolny cel konsumpcyjny

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające:

 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • udokumentowane źródło dochodów (dochody w PLN)
 • zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
 • pozytywną weryfikację w bazach danych
 • prawidłowo wywiązujące się ze swoich zobowiązań
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
 • wymagane zaawansowanie inwestycji - wkład własny

NA JAKI CEL UDZIELANY JEST KREDYT?

Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką udziela się:

 • klientom indywidualnym na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą,
 • na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalnie do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 2 lat. Kredyt jest płatny w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Harmonogram spłat jest indywidualnie dostosowany do uzyskiwanych dochodów. Istnieje możliwość wyboru rodzaju spłat:

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

 • w ratach malejących - równe raty wraz z odsetkami liczonymi od malejącego salda
 • w ratach annuitetowych - równe raty w całym okresie kredytowania.

 JAKA JEST MINIMALNA KWOTA KREDYTU?

Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego wynosi: 10.000,00 PLN.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego wynosi 20-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 800.000,00 PLN.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu może być:

 • zmienne - liczone od wysokości salda na rachunku, zależne od okresu na jaki udzielono kredyt
 • stałe w całym okresie kredytowania

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Opłaty i prowizje od kredytu pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe". Prowizja lub opłata przygotowawcza jest płatna w dniu udzielenia kredytu.  Nie pobieramy opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Podstawowe:

 • Hipoteka na nieruchomości, na której realizowana jest budowa, rozbudowa, remont lub na nieruchomości nabywanej gdy kredyt udzielony jest na zakup nieruchomości mieszkalnej
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości i innych zdarzeń losowych
 • Weksel in blanco kredytobiorcy wraz deklaracją wekslową

Dodatkowe:

 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
 • Poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 • Pełnomocnictwo do rachunku
 • Inne

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

 

Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl