Banki Spółdzielcze SGB oferują swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne, a także pełen dostęp do programów rządowych i samorządowych. Tak szeroki wachlarz narzędzi pomaga w podejmowaniu mądrze zaplanowanych i rentownych inwestycji. Dzięki naszym rozwiązaniom korzysta nie tylko środowisko naturalne, ale także Twój portfel. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne oznaczają realne oszczędności w funkcjonowaniu domu, mieszkania, firmy czy gospodarstwa.

Bank Spółdzielczy w Lipnie wprowadził w swojej ofercie kredyt powiązany z dotacją rządowego programu „Czyste Powietrze”. Dotacja ta zostanie przeznaczona na częściową spłatę Twojego kredytu. Dowiedz się więcej na: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu.

Dzięki temu zadbasz o:

 • zdrowie własne i Twoich bliskich,

 • środowisko,

 • własny budżet.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”PROGRAM

GWARANCJA CZYSTE POWIETRZE

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, Bank Spółdzielczy w Lipnie  może zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Dla kogo:
Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
♦ domów jednorodzinnych,
♦ wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

Przeznaczenie kredytu
Kredyt można przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”.

NA CO DOFINANSOWANIE?

 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • Pompa ciepła powietrze/woda
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Kocioł zgazowujący drewno
 • Kocioł na pellet drzewny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Stolarka okienna
 • Stolarka drzwiowa

Warunki kredytu:
♦ Kwota kredytu: do 100 tyś zł.,
♦ Okres kredytowania: do 84 miesięcy,
♦ Prowizja za udzielenie kredytu: 2 %,
♦ RRSO: 8,26 %,
♦ Gwarancja BGK,

Dotacja z rządowego programu „Czyste Powietrze”:
W programie można uzyskać dotację do:
♦ 30.000 zł. dla podstawowego poziomu dofinansowania,
♦ 37.000 zł. dla podwyższonego poziomu dofinansowania,

Poziom dofinasowania uzależniony jest od dochodów:
♦ Podstawowy poziom dofinansowania – Dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
♦ Podwyższony poziom dofinansowania – Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczył:
♦ 1564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
♦ 2189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak otrzymać dotację:

  1. Odwiedź jedną z naszych palcówek. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej pomożemy Ci wypełnić wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” i wyślemy go w Twoim imieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
  3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji od WFOŚiGW, przekażemy pieniądze z kredytu na Twoje konto.
  4. Czas na realizację Twojej inwestycji. Masz 18 miesięcy na jej przeprowadzenie (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację).
  5. Po zrealizowaniu inwestycji złóż wniosek o wypłatę dotacji w WFOŚiGW. Do wniosku dołącz dokumentację inwestycji (zgodnie z warunkami programu).

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GWARANCJI

 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,

 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

 

Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dotację:
Zgodnie z programem Czyste Powietrze, do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne jest oświadczenie osoby wnioskującej o:
♦ jej sytuacji finansowej,
♦ numerze księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
♦ numerze działki.

Razem możemy więcej!
W trosce o klimat i środowisko, zdrowie nas samych i przyszłość pokoleń.

Więcej o programie „Czyste powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl/

SPRAWDŹ JAKĄ KWOTĘ DOTACJI MOŻESZ UZYSKAĆ?

Kalkulator dofinansowania
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Wzory dokumentów:

 

Przykład reprezentatywny

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 26 300,00 zł, okres kredytowania 55 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,99% (stanowi sumę wartości WIBOR 12M i marży Banku w wysokości 3,34 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 4 798,82 zł w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 526,00 zł, odsetki od kredytu 4 272,82 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,26 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 31 098,82 zł, wysokość miesięcznej raty kapitałowej wynosi 478,18 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia, najwyższa rata kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 631,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.02.2022 roku. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.