Kredyt mieszkaniowy

Kredyt na zakup mieszkania, działki budowalnej, nieruchomości lub wydatki związane z ich remontem i modernizacją

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT ?

Osoby fizyczne posiadające:

 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • udokumentowane źródło dochodów (dochody w PLN)
 • zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
 • pozytywną weryfikację w bazach danych
 • prawidłowo wywiązujące się ze swoich zobowiązań
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
 • wymagane zaawansowanie inwestycji - wkład własny

 

NA JAKI CEL UDZIELANY JEST KREDYT ?

Kredyt może być udzielony m.in. na:

 • zakup:
  • domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego
  • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  • działki budowlanej
  • nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem
  • nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej
  • garażu, miejsca garażowego, postojowego - łącznie z wyżej wymienionymi celami
  • inne cele mieszkaniowe (m.in. spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku)
 • nakłady związane z :
  • budową/rozbudową/dokończeniem budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
  • remontem, modernizacją, przebudową
  • adaptacją pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • wykup mieszkania zakładowego
 • spłatę kredytu mieszkaniowego na ww. cele
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych

PRZYKLAD REPREZENTATYWNY

Kredyt mieszkaniowy, kwota udzielonego kredytu 250.000,00 zł, całkowita kwota kredytu  250.000,00 zł, okres kredytowania 300 miesięcy, raty malejące, oprocentowanie roczne zmienne  2,95 % (stanowi sumę wartości WIBOR 3M 0,22 % i marży banku w wysokości 2,73 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 106.185,65 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu  3.750,00 zł, odsetki od kredytu 92.521,65 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych PCC 19,00 zł, opłata za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki 20,00 zł,  koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 8.925,00 zł, koszty prowadzenia ROR 900,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 3,58 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 356.185,65 zł, liczba rat 300, wysokość rat wynosi: rata kapitału 833,00 zł + odsetki malejące; średnia wysokość odsetek w 1 roku spłaty kredytu wynosi ok. 603,00 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki do wysokości minimum 425.000,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym kwoty zadłużenia.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

JAKI JEST OKRES SPŁATY ?

Maksymalnie do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 2 lat. Kredyt jest płatny w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Harmonogram spłat jest indywidualnie dostosowany do uzyskiwanych dochodów. Istnieje możliwość wyboru rodzaju spłat:

 • w ratach malejących - równe raty wraz z odsetkami liczonymi od malejącego salda
 • w ratach annuitetowych - równe raty w całym okresie kredytowania.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU ?

Kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od możliwości płatniczych kredytobiorcy, do 80 % nakładów inwestycyjnych (nabywanej nieruchomości mieszkalnej, kosztu remontu itp.) pozostała część finansowana jest ze środków własnych kredytobiorcy.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT ?

Oprocentowanie kredytu może być:

 • zmienne - liczone od wysokości salda na rachunku, zależne od okresu na jaki udzielono kredyt
 • stałe w całym okresie kredytowania

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Opłaty i prowizje od kredytu pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe".
Prowizja lub opłata przygotowawcza jest płatna w dniu udzielenia kredytu.
Nie pobieramy opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU ?

Podstawowe:

 • Hipoteka na nieruchomości, na której realizowana jest budowa, rozbudowa, remont lub na nieruchomości nabywanej gdy kredyt udzielony jest na zakup nieruchomości mieszkalnej
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości i innych zdarzeń losowych
 • Weksel in blanco kredytobiorcy wraz deklaracją wekslową


Dodatkowe:

 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
 • Poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 • Pełnomocnictwo do rachunku
 • Inne