Kredyt Płynnościowy

Kredyt Płynnościowy

2% z dopłatą ARiMR, bez wkładu własnego

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy posiadających zdolność kredytową określoną na podstawie dokumentacji finansowej obecnej i prognozowanej oraz stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

NA JAKI CEL MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONY KREDYT?

Kredyt udzielany jest na poprawę płynności finansowej przez producentów rolnych, przeznaczony na:

  • uregulowanie zobowiązań finansowych Kredytobiorcy związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, za wyjątkiem spłaty kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,
  • ponoszenie przez Kredytobiorcę bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Kredyt udzielany jest na okres maksymalnie do 60 m-cy.
Spłata kredytu może być jednorazowa lub w ratach w terminach indywidualnie dostosowanych do terminów cyklu produkcyjnego.
Odsetki od kredytu płatne są w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować poprzez:

  • dokonywanie wpłat gotówkowych
  • przelew środków na rachunek kredytowy w ramach zlecenia z rachunku bieżącego

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

Maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie większą niż 3 p. p. Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. 

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

  • złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów
  • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.