Zebranie Przedstawicieli

Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w  Lipnie

podsumowało działalność Banku w minionym roku i dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

 
W  dniu 24 maja br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lipnie, na którym podsumowano działalność Banku w 2022 roku, dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną  pięcioletnią kadencję oraz przedstawiono plany na bieżący 2023 rok.

W zebraniu uczestniczyło  91,89 % uprawnionych delegatów  oraz zaproszeni goście.

;

Rok 2022 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Bank  osiągnął zakładane cele biznesowe, które przełożyły się na dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. Osiągnięty na poziomie 21,53 % współczynnik wypłacalności stanowi potwierdzenie  stabilnej sytuacji Banku, ale i bezpieczeństwa prowadzonej przez niego działalności. W przedstawionej opinii z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2022 Biegły Rewident potwierdził prawidłowość przedstawionego sprawozdania finansowego oraz jego  zgodność z o przepisami o rachunkowości i postanowieniami  Statutu Banku.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022, jak również jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Wśród podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki finansowej. Przeznaczenie kwoty 8.250 tys. zł tj.  92,96% wypracowanego w 2022 roku wyniku finansowego na wzmocnienie funduszy własnych jest wyrazem konsekwentnie realizowanej strategii budowania bezpiecznej instytucji finansowej. Z podziału nadwyżki finansowej kwotę 580 tys. zł przekazano na zwiększenie funduszu udziałowego dopisując dywidendę w wysokości 150 zł netto do każdej jednostki udziałowej.

Istotnym punktem obrad były wybory Rady Nadzorczej Banku na lata 2023-2028. Do  Rady wybrano następujące osoby:  

1) Branecki Andrzej

2) Cackowski Edward

3) Durkiewicz Grzegorz

4) Chyliński Stanisław

5) Górnicki Józef

6) Kryst Jarosław

7) Macieja Józef

8) Nierychlewski Marek

9) Sochocki Piotr 

Siedmiu członków nowej Rady Nadzorczej, to osoby pełniące te funkcje w poprzedniej kadencji.

Pani Prezes Anna Kozłowska w imieniu Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Pracowników Banku Spółdzielczego w Lipnie złożyła serdeczne  podziękowania za długoletnią owocną pracę na rzecz rozwoju BS w Lipnie dla ustępujących członków Rady Nadzorczej Panów Stanisława Macieja i Jana Śniegockiego. 

Dzięki Panów otwartości i rozumieniu pracy w RN mogliśmy w podniesioną głową mierzyć się z trudnościami i wyzwaniami, które pojawiały się wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą. Bezpieczeństwo, dobro i rozwój Banku było dla Panów priorytetem i celem do którego należało dążyć.

Delegaci podjęli również uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok. Kierunki rozwoju obejmują m.in. zapewnienie stabilnej i bezpiecznej obsługi aktualnych i potencjalnych klientów, oferowanie produktów dostosowanych do oczekiwań klientów, dywersyfikację obliga kredytowego, utrzymanie współczynnika  kapitałowego na poziomie założonym w Strategii.

Kluczowe wartości jakimi kierować będziemy się w naszej działalności to zaufanie klientów, partnerstwo i szacunek do tradycji. Realizowane poprzez stałe doskonalenia jakości obsługi klientów oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipnie dziękują wszystkim Delegatom za przybycie na zebranie, a Klientom, Udziałowcom,   za zaufanie i dotychczasową współpracę.