Kredyt 5%

Kredyt gotówkowy na dowolny cel

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące (w przypadku kredytów gotówkowych zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną, termin spłaty kredytu nie może być późniejszy niż termin, do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą środków zabezpieczającą spłatę kredytu gotówkowego albo umowa kaucji pieniężnej).

Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania. 

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

 • 255 550,00 zł,
 • wysokość kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną nie może być wyższa od 90% kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym zabezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej, dotyczy sytuacji, gdy blokada/kaucja jest jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu;

Kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

 • prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku na dzień zawarcia umowy kredytowej;
 • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca określa we wniosku kredytowym;
 • opłata za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,

opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta, w zależności od wyniku oceny zdolności kredytowej, może to być m.in.:

 • poręczenie
 • cesja z polisy ubezpieczenia na życie
 • inne

Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu bez ustanowienia prawnej formy jego zabezpieczenia klientom zaklasyfikowanym do grupy klientów współpracujących z bankiem oraz, gdy kwota kredytu nie przekracza 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto wnioskodawców z ostatnich 3 m-cy (przyjętych w analizie ilościowej klienta) oraz kwoty 50.000,00 zł.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

 • udokumentowanie źródeł i wysokości dochodu oraz okresu zatrudnienia kredytobiorcy i poręczycieli, jeżeli wymagane jest poręczenie
 • oświadczenia o stanie majątkowym kredytobiorcy i poręczycieli jeśli są wymagane
 • zabezpieczenie kredytu jeśli jest wymagane przez Bank
 • złożenie wniosku kredytowego na formularzu Banku
 • zawarcie umowy kredytowej

Szczegółowe informacje w palcówkach Banku.

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE


Formularze do pobrania:

 • wniosek kredytowy

  Więcej informacji dostępnych w placówkach banku, telefonicznie pod numerem: 54 237 09 22/25 oraz e-mailem na adres: centrala@bslipno.sgb.pl