Kredyt gotówkowy ,,Niska rata''

Korzystne oprocentowanie 4% , raty malejące lub annuitetowe

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Kredyt gotówkowy „Niska rata” z ubezpieczeniem, kwota udzielonego kredytu 3.200,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.200,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe 4 %, raty malejące, całkowity koszt kredytu wynosi 225,78 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 80,00 zł, odsetki od kredytu 69,78 zł, koszty prowadzenia ROR 36,00 zł, koszty ubezpieczenia spłaty kredytu 40,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,28 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.425,78 zł, liczba rat 12, wysokość rat wynosi ok. 270,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Lipnie.

Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów oraz zdolność kredytową.

JAKI JEST OKRES SPŁATY?

Maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy.
Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania. 

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU?

 • 255 550,00 zł,
 • wysokość kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną nie może być wyższa od 90% kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym zabezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej, dotyczy sytuacji, gdy blokada/kaucja jest jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu;

Kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

 • prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku na dzień zawarcia umowy kredytowej;
 • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca określa we wniosku kredytowym;
 • opłata za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,

opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU?

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta, w zależności od wyniku oceny zdolności kredytowej, może to być m.in.:

 • poręczenie
 • cesja z polisy ubezpieczenia na życie
 • inne

Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu bez ustanowienia prawnej formy jego zabezpieczenia klientom zaklasyfikowanym do grupy klientów współpracujących z bankiem oraz, gdy kwota kredytu nie przekracza 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto wnioskodawców z ostatnich 3 m-cy (przyjętych w analizie ilościowej klienta) oraz kwoty 50.000,00 zł.

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU?

Złożenie w banku wszystkich wymaganych dokumentów:

 • udokumentowanie źródeł i wysokości dochodu oraz okresu zatrudnienia kredytobiorcy i poręczycieli, jeżeli wymagane jest poręczenie
 • oświadczenia o stanie majątkowym kredytobiorcy i poręczycieli jeśli są wymagane
 • zabezpieczenie kredytu jeśli jest wymagane przez Bank
 • złożenie wniosku kredytowego na formularzu Banku
 • zawarcie umowy kredytowej

Szczegółowe informacje w palcówkach Banku.


PRODUKTY TOWARZYSZĄCE

  RACHUNEK  UBEZPIECZENIE

Formularze do pobrania